خدمات گروه ترجمه شامل موارد زیر هستند:

خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از ترجمه ی تخصصی رشته های دانشگاهی، کتاب، مقاله، اسناد و مدارک، نامه های اداری، شرکتی، تجاری و پارافریز تخصصی که با کلیک کردن روی هرکدام میتوانید وارد بخش مربوطه شده و سفارشتان را ارسال نمایید.